Dziecko rysujące coś na kartce, zbliżenie na rękę.

Dodatkowe wsparcie dla małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

W ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe zajęcia wspomagające! Zajęcia przyznają i organizują powiatowe ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze.

Dzięki programowi „Za życiem” dziecko może mieć nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu. Zajęcia są przydzielane przez powiatowe ośrodki koordynacyjno-opiekuńcze. Wspomaganie ma być realizowane w wybranych placówkach publicznych na terenie powiatu (np. w poradni, szkole specjalnej czy w przedszkolu integracyjnym).

Ważne: zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji, terapii realizowanych na NFZ, w ramach kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z systemu edukacji. O zajęcia mogą wystąpić zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych jak i zagrożonych niepełnosprawnością.

Program „Za życiem” wprowadza w ramach działania 2.4, utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. . W Krakowie taki ośrodek został utworzony w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Półkole 11, tel. 12 412 15 66.

Przepisy wskazują, że powiatowy ośrodek może udzielać kompleksowej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 3. roku życia. Ośrodek może także zapewniać specjalistyczną opiekę, w tym pielęgniarską, zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności. Same zajęcia mają objąć dzieci z najcięższymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Nie wiadomo w jaki sposób będzie się odbywała kwalifikacja dzieci do zajęć i według jakiego klucza będą przyznawane godziny.

Jak skorzystać?

Aby zapisać dziecko na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w ramach programu „Za życiem”, należy skontaktować się z Poradnią na ul. Półkole. To pracownicy poradni kwalifikują dzieci do zajęć, określają ich rodzaj oraz częstotliwość. Zajęcia mogą się odbywać w poradni lub w innej, wskazanej przez poradnię placówce.

Podstawa prawna: Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych, Dz.U. 2017 poz. 1712