Na terenie Gminy Miejskiej Kraków można uzyskać różnorodną pomoc mieszkaniową, która potrzebna jest w różnych sytuacjach i przypadkach losowych.

Pomoc mieszkaniową można uzyskać z tytułu zamieszkiwania w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i osiągania niskich dochodów, z tytułu zamieszkiwania w lokalu, w którym występuje nadmierne zaludnienie i osiąganie niskich dochodów, ze względów społecznych i osiągania niskich dochodów, z powodu utraty tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu i osiągania niskich dochodów, oraz wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu i osiągania niskich dochodów. W celu załatwienia sprawy należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto, dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, orzeczenie o rozwodzie lub separacji, jeśli takowe istnieje oraz dokumenty potwierdzające iż nie przysługuje nam tytuł prawny do innych lokali lub nieruchomości. Dokumenty należy złożyć w wydziale mieszkalnictwa UMK ul. Wielopole 17a, Referat Pomocy Mieszkaniowej I piętro, pokój 111, tel. 12-616-8229.

Ponadto, na terenie Gminy Miejskiej Kraków istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla kobiet i dla kobiet z dziećmi. Jest to forma pomocy tymczasowej, przyznawana osobom w trudnej sytuacji życiowej, która przygotowuje osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, do integracji ze społecznością lokalną. W sytuacji, gdy dochód osoby samotnej nie przekracza kryterium dochodowego (710 zł) osoba nie ponosi opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym. Sprawę można załatwić w poszczególnych Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, właściwym według miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz w dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.